Madonnaen og barnet

Publisert den

På Bjønnskortenatten 1020 moh. ved porten til Trillemarka skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder med Gaustadtoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt bort til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble ikke glemt.
20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turid Angell Engh har laget Madonnaen med barnet.

Sommeren 2015 ble stien fra nedre Madonna-parkering fram til Svarttjern pukket opp. Stien er 600 m, er relativt lett og flat trase som er velegnet for alle turgåere, også personer med funksjonshemning (på kartet: fra B til C). Denne ble ferdigstilt i 2016. Sommeren 2016 startet arbeidet med steinsetting av øvre Madonna-sti fra Utvollane med sherpaer fra Nepal. Det ble steinsatt partier av stien på til sammen ca. 600 m. Det ble tilkjørt 200 tonn steinheller, samtidig som stedlig stein ble benyttet. Det ble samtidig foretatt betydelig drenering og revegetering langs hele stien. 4 sherpaer jobbet ca. 5 uker med stien som mange steder var gått fullstendig i oppløsning. Det ble anlagt parkering ved Utvollane med plass til vel 100 biler. Betydelig mengder fyllmasse ble fraktet fra bygda. De første 150 m av stien fra parkeringen gjennom myrlendt terreng ble bygd med maskiner og pukket opp. Steinport markerer starten på stien. Samtidig ble det foretatt noe skilting. Totale utgifter i 2015 og 2016 beløper seg til ca. kr. 1 000 000.- For mer detaljert informasjon om tiltak gjennomført i 2015 og 2016 vises til tidligere rapporter utarbeidet i oktober 2015, april 2016 og oktober 2016. Disse rapportene er fortløpende sendt Sigdal kommune og øvrige samarbeidspartnere. For mer info. gaasand@online.no Som dere kan lese av rapporten fra oktober 2016 var Madonnastien planlagt med en runde inne i Søtelifjell, og tilbake samme sti til utgangspunktet ved Utvollane. Den enorme trafikken allerede i 2016 gjorde det klart for prosjektgruppa at Madonnastien burde bygges som en runde. Etter mye forarbeid av prosjektleder ble ny trase for nedre Madonnasti fra Fjellveien og ned til Svarttjern befart av flere fra prosjektgruppa. Trasen som er valgt var enstemmig. Grunneieravtale er undertegnet og trasen er nå klar for utbedring med steinsetting, vannrenner og drenering sommeren 2018. 2: Gjennomførte tiltak i 2017 Sommeren 2017 jobbet 4 sherpaer i 8 uker og drenerte og steinsatte ca. 800 m av stien. I tillegg ble deler av stien der den hadde gått mest i oppløsning revegetert. Det ble tilkjørt ca. 400 tonn med steinheller samtidig som lokal stein ble benyttet. Det ble satt opp et toaletthus med 2 toaletter hvor det ene er tilpasset for rullestolbrukere. Videre ble det satt opp informasjonstavler og en stein med informasjon om Madonnaen og en stein med informasjonen om Trillemarka. Øremerkede penger er bevilget fra LHL/ ExtraStiftelsen til å opparbeide pukket sti for bevegelseshemmede fra Utvollane til nedre Madonna parkering, ca. 800 m. Denne ferdigstilles i 2018, og vil sammen med pukket sti fra nedre Madonnaparkering til Svartjern, 5 som ble bygget i 2015, utgjøre en samlet trase på 1400 m spesielt tilpasset bevegelseshemmede. De kan også velge å bare gå fra nedre Madonnaparkering til Svarttjern, en tur på ca. 600 m. Ved Svartjern er arbeidet med steinsetting av oppholdsplass for grilling, fotografering og ikke minst avkobling, i startfasen. Her vil også turgåere som går hele Madonnastien på vel 6 km. komme ned fra fjellet og følge denne trasen tilbake til parkeringen ved Utvollane. Antall turgåere til Madonnaen overgår all forventning, og trafikken i august i år har økt med anslagsvis 100% i forhold til august i 2016. Vi har ingen eksakte tall, men bare på 6 uker i juli og august har over 2000 personer skrevet seg inn i boka som ligger ved statuen. Erfaring viser at svært mange unnlater å skrive seg inn i boka. Med bakgrunn i at det enkelte lørdager/søndager har vært parkert nesten 100 biler på Utvollane, så man allerede nå behovet for utvidelse av parkeringsplassen. Den ble i sommer utvidet med 20 plasser, slik at total parkeringskapasitet på Utvollane nå er ca. 140 biler, og ved nedre Madonnaparkering 30 biler. Bevilgede midler tildelt etter et stort antall søknader i 2016/ 2017 var kr. 2 110 000.-. Disse midlene kommer fra Kulturdepartementet som bevilget kr. 1 000 000.-. Videre bevilget Trillemarka-fondet kr. 500 000.-, LHL/ ExtraStiftelsen kr. 390 000.-, Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kr. 150 000.-, samt Skue Sparebank kr. 30 000.- Private givere støtter godt opp om vårt prosjekt. GAMMNA INVEST AS var største private sponsor i 2016 med kr. 20 000.- , og ÅL-HYTTA AS i 2017 med bevilgning på kr. 40 000.- I tillegg er det blitt utført ekstremt mye dugnad. I 2017 dreier dette seg om 400 – 500 timer. Totale kostnader i 2017 for å ferdigstille øvre Madonna-sti og det alt vesentlige av øvre del av nedre Madonna-sti fram til Fjellveien er vel 2 millioner. Vi har således holdt oss innenfor budsjett. Dette er vi svært godt fornøyd med. Framdriften har vært svært god, og vi har utført mer arbeid enn det som var lagt inn i budsjettet for 2017. Økonomiavdelingen i Sigdal kommune har totalansvaret for alle utbetalinger og regnskap, og revidert regnskap for arbeidet utført i 2017 vil foreligge med det første.

Turen tar ca. 1. time hver vei.